Terraform Labs tặng 10 triệu LUNA cho Luna Foundation — News Trex.exchange

Terraform Labs đã tặng 10 triệu LUNA (880 triệu USD) cho Luna Foundation Guard để giúp tăng cường sự ổn định của stablecoin UST.

Terraform Labs gia tăng sự ổn định của stablecoin UST

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

--

--

T-rex.exchange

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store