Phe bò Bitcoin lấy 30.000 USD thành hổ trợ để tránh giảm sâu — News Trex.exchange

Bitcoin có lẽ đang cố gắng lật 30.000 USD thành hỗ trợ vào hôm qua, nhưng đối với một nhóm các nhà phân tích, mọi người đang dồn sự chú ý vào khả năng giảm mới.

Cá voi quyết định số phận Bitcoin ở mức hỗ trợ

Báo cáo dự đoán “con đường đầy chông gai” phía trước

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

--

--

T-rex.exchange

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store