Bitcoin cán mốc 19 triệu đồng BTC được khai thác — News Trex.exchange

Tổng cung của Bitcoin là 21 triệu BTC, với đồng Bitcoin thứ 19 triệu đã được đào lên trong ngày 01/04.

--

--

T-rex.exchange

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store