Chủ đề được nhiều cộng đồng mạng quan tâm nhất là liệu giá của Bitcoin có thể sẽ đạt 100k đô la hoặc thậm chí 150k đô la hay không. Ở thời điểm hiện tại, dự báo giá Bitcoin sáu chữ số vẫn tiếp tục khi mọi người hiện khẳng định điều đó dường như không quá xa vời vào cuối năm 2021.

Biểu đồ giá BTC 1 Day | Nguồn: Tradingview

Giá Bitcoin đạt 100k đô la vào cuối năm 2021?

Cổng thông tin investment.com gần đây đã thảo luận về việc liệu giá BTC có thể đạt đến sáu chữ số không. Trong khi đó, Javier David, một biên tập viên chuyên sâu về thị trường và kinh tế đã giải…

T-rex Exchange

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store